น้ำหมักชีวภาพ หรือ น้ำสกัดชีวภาพ หรือ น้ำจุลินทรีย์ คือ สารสกัดธรรมชาติที่ได้จากการนำเอาพืชผักผลไม้
หรือวัสดุต่าง ๆ ที่เป็นสารอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้ รวมไปถึงเศษอาหารจากครัวเรือน ก็สามารถนำมาทำน้ำหมักชีวภาพได้ นำวัสดุดังกล่าวมาหมักกับกากน้ำตาลทรายแดง
ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนโดยมีจุลินทรีย์ ทำหน้าที่ย่อยสลายวัสดุต่าง ๆ จนได้เป็นสารละลายที่มีความเข้มข้น
คือ น้ำหมักชีวภาพ

น้ำหมักชีวภาพ (Emzyme Ionic Plasma)
เรียก สารสกัดชีวภาพ น้ำหมัก หรือ จุลินทรีย์
คือ ของเหลวสีน้ำตาลที่มีทั้งจุลินทรีย์ และสารอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกสามารถทำใช้ได้
ทุกครัวเรือน นำผลไม้หรือพืชผักและเศษอาหารมาหมักกับน้ำตาลทรายแดง น้ำตาลอ้อยหรือกากน้ำตาล
หมัก 15 วัน – 3 เดือน (ยิ่งนานยิ่งดี)
ก็จะได้น้ำหมักที่มีจุลินทรีย์ซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การเกษตร ทำปุ๋ย
รดน้ำต้นไม้ ชำระล้างคราบสกปรก ซักผ้า ล้างห้องน้ำ ดับกลิ่นเหม็นใน ห้องน้ำ โถส้วม
ท่อระบายน้ำ

จุลินทรีย์ คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กไม่สามารถมาองได้ด้วยตาเปล่า อาศัยอยู่ทั่วไปในน้ำในดิน และในอากาศ จุลินทรีย์มีทั้งที่มีประโยชน์และโทษ โทษของจุลินทรีย์ คือ ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ทำให้เกิดการเน่าเสียของอาหารแต่จุลินทรีย์ก็มีประโยชน์มากมายเช่นกัน
คือ จุลินทรีย์บางชนิดนำมาทำเป็นอาหารได้ ใช้รักษาโรค ใช้ทำอาหารประเภทหมักดองเป็นส่วนประกอบ ของสินค้าอุตสาหกรรม ช่วยย่อยสลายอินทรีย์ สารทำให้เกิดการหมุนเวียนของพลังงานในระบบนิเวศน์

จุดประสงค์
1.ฟื้นฟูและอนุรักษ์น้ำในคลอง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน (เช่น ร่วมลดขยะนำขยะกลับมาใช้ใหม่ แยกขยะทิ้งขยะให้ถูกที่ บำบัดน้ำเบื้องต้นก่อนทิ้ง ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลาย
น้ำ เป็นต้น)
2.สร้างกลุ่มและเครือข่าย ในการเฝ้าระวังและอนุรักษ์น้ำในชุมชนริมคลอง รวมทั้งคลองซอย
3.ให้ความรู้และรณรงค์ให้ทุกท่านร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะน้ำในคลอง 
 
 
 


น้ำหมักชีวภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxx